REGULAMIN POBYTU

Regulamin Cinnamon Hostel Wrocław oraz Intro Hostel Kraków

§1  Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki pobytu klienta zwanego dalej Gościem w Hostelu  zwanego dalej Hostelem, oraz przebywania innych osób na terenie Hostelu.
 2. Dokonanie rezerwacji oraz wpłacenie zaliczki lub przedpłaty za pobyt albo podpisanie karty meldunkowej oznaczają zapoznanie się z regulaminem oraz jego akceptację.
 3. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.hostelteam.pl jak również na terenie obiektu.

§ Wynajem pokoju lub łóżka w pokoju wieloosobowym

 1. Pobyt Gościa w hostelu dzieli się na doby hostelowe, które trwają od godziny 14:00 do godziny 12:00 następnego dnia.
 2. Gość może dokonać zameldowania po godzinie 14:00 w dniu przyjazdu oraz zobowiązany jest do opuszczenia Hostelu do godziny 12:00 w dniu wyjazdu.
 3. W razie nieopuszczenia Hostelu przez Gościa do godziny 12, Hostel ma prawo obciążyć Gościa kosztami za następną dobę hostelową.
 4. Gość dokonując rezerwacji zobowiązuje się w zależności od warunków rezerwacji zawartych w ofercie Hostelu do wynajęcia pokoju/łóżka. Pokój/łóżko jest wynajmowane na doby hostelowe, w razie braku informacji w rezerwacji o ilości dób hostelowych przyjmuje się, że rezerwacja została dokonana na jedną dobę.
 5. Przedłużenie najmu pokoju/łóżka powinno zostać dokonane na recepcji co najmniej na jeden dzień przed końcem pobytu Gościa do godziny 18:00, recepcja ma prawo odmówić przedłużenia pobytu bez podania przyczyny. Cenę za każdą dodatkową dobę hostelową określa cennik Hostelu.
 6. Cenę wynajmu pokoju/łóżka określa oferta skierowana do Gościa lub cennik dostępny w recepcji Hostelu oraz na stronie internetowej.
 7. Rozpoczęty w Hostelu pobyt nie podlega bezkosztowej zmianie lub anulacji.
 8. Hostel pobiera depozyt za wydany do pokoju klucz w wysokości 10 zł. W przypadku utraty przez Gościa klucza opłata należna wynosi 20 zł (depozyt nie podlega zwrotowi).
 9. Gość nie ma możliwości podnajmu swojego pokoju/łóżka, ani użyczenia go w bezpłatne użytkowanie.
 10. Gość zameldowany w pokoju wieloosobowym wybiera sobie łóżko bez możliwości jego zmiany do końca pobytu. Obowiązuje zakaz korzystania z innych łóżek znajdującej się na nich bielizny pościelowej.
 11. Hostel ma prawo odmówić wynajęcia pokoju/łóżka Gościowi mimo dokonanej rezerwacji w przypadku gdy Gość zjawi się w Hostelu pod widocznym wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających lub gdy będzie się zachowywał w sposób agresywny, łamiąc ogólnie przyjęte normy społeczne.
 12. Na terenie Hostelu mogą przebywać zwierzęta po wcześniejszym ustaleniu, tylko pod nadzorem opiekuna, oraz gdy Gość wynajmie pokój na wyłączność.

§ 2 Goście

 1. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia wyposażenia Hostelu powstałe winy jego bądź odwiedzających go osób, bądź towarzyszących zwierząt. Hostel zastrzega sobie prawo do zaspokojenia swoich roszczeń poprzez obciążenie karty kredytowej Gościa. W razie braku środków na karcie kredytowej Hostel ma prawo do dochodzenia swoich roszczeń na zasadach ogólnych.
 2. Gość jest zobowiązany do zapoznania się z zasadami przeciwpożarowymi znajdującymi się na terenie obiektu: a) Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Nieprzestrzeganie zakazu palenia obarczone jest karą w wysokości 200 zł; b) Na terenie obiektu nie wolno korzystać z urządzeń elektrycznych nie należących do wyposażenia Hostelu. W szczególności: suszarek, żelazek, grzałek elektrycznych itp.; c) Na terenie obiektu obowiązuje bezwzględny zakaz używania świeczek, otwartego ognia, kadzidełek i grzejników.
 1. W przypadku gdy Gość w czasie trwania pobytu będzie się zachowywał agresywnie, nie będzie przestrzegał zasad higieny osobistej, lub będzie łamał regulamin Hostelu albo ogólnie przyjęte dobre obyczaje, Hostel ma prawo do wymeldowania Gościa bez możliwości zwrotu kosztów pobytu.
 2. Ostatnia osoba opuszczająca pokój wieloosobowy zobowiązana jest zamknąć drzwi na klucz.
 3. Cisza nocna trwa od godziny 23:00 do godziny 6:00 następnego dnia.
 4. Osoby które odwiedzają Gości są proszone o opuszczenie Hostelu najpóźniej do godziny 23 po tej godzinie recepcja ma prawo wyprosić osoby niezameldowane.
 5. Osoby niezameldowane w Hostelu (odwiedzające) mogą przebywać tylko i wyłącznie w pomieszczeniach ogólnodostępnych tylko w obecności zameldowanego Gościa.
 6. Na terenie Hostelu osoby poniżej 16 roku życia muszą się znajdować pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Jeżeli Gościem Hostelu jest osoba niepełnoletnia Hostel może odmówić takiej osobie skorzystania z oferty jeżeli nie będzie ona w posiadaniu oświadczenia od opiekuna prawnego, że wyraża on zgodę na pobyt w Hostelu.
 8. Osoby niepełnoletnie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu.
 9. Hostel nie przyjmuje dzieci poniżej 10 roku życia.
 10. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U.   z 2016 r. Poz. 922) przez Intro s. c. dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w Hostelu, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Hostel. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

§ 4 Rzeczy pozostawione

 1. Hostel nie odpowiada z tytułu utraty bądź uszkodzenia rzeczy, pieniędzy, papierów wartościowych będących we władaniu Gości.
 2. W razie pozostawienia w Hostelu przedmiotów osobistego użytku przez Gościa, zostaną one odesłane na wskazany przez niego adres, na jego koszt i ryzyko.
 3. Jeżeli Gość nie wyda dyspozycji co do adresu na jaki mają zostać przesłane jego rzeczy zostaną one zniszczone po 3 miesiącach od pobytu Gościa w Hostelu.

§ 5 Hostel

 1. Hostel zobowiązuje się do przeznaczenia na użytek Gości czystych pokoi wraz z pościelą, udostępnienia dla Gości łazienek oraz kuchni.
 2. Hostel Cinnamon we Wrocławiu dysponuje jednym miejscem parkingowym. Opłata za parking wynosi 25 zł/doba. Korzystanie z parkingu jest możliwe w godzinach obejmujących dana dobę hostelową, wyłącznie po dokonaniu wcześniejszej rezerwacji potwierdzonej przez Hostel i uiszczeniu przedpłaty.
 3. Hostel umożliwia skorzystanie Gościom z bezpłatnej przechowalni bagażu wyłącznie w dniu zameldowania lub/i wymeldowania w godzinach 6-22. Pozostawienie bagażu w przechowalni po godzinie 22 będzie skutkowało naliczeniem opłaty wynoszącej 50 zł/doba.
 4. W Hostelu działa całodobowy monitoring. Administratorem danych z monitoringu jest Intro s.c. ul. Bracka 4, 31-005 Kraków.
 5. W Hostelu działa całodobowa Recepcja.
 6. Hostel pozostaje pod całodobową opieką agencji ochrony Solid.
 7. W razie zauważenia jakichkolwiek uchybień co do świadczonych usług prosimy o niezwłoczne poinformowanie Recepcji bądź kontakt mailowy: hp@introhostel.pl.
 8. Hostel świadczy dodatkowe usługi, wykaz usług oraz ich cen dostępny na Recepcji.

§ 6 RODO

1. Hostel stosuje się do europejskiego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które weszło w życie 25 maja 2018r.

2. Administratorem danych Gości Hostelu jest Intro s.c. właściciel marki „Intro Hostel” oraz „Cinnamon Hostel” 31-005 Kraków, ul. Bracka 4, NIP: 6762468325, REGON: 122953300.

3. Intro s.c. ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji dotyczących Gości do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia usług hostelowych.

4. Dane teleadresowe Gości będą wykorzystywane wyłącznie w procesie obsługi rezerwacji oraz pobytu w naszych obiektach.

5. Każdy Goś ma prawo do wglądu w swoje dane, korygowania swoich danych, zażądania usunięcia swoich danych.